WSSA 中國
世界竞技叠杯协会  中国总部
消息

2015競技疊杯亞洲錦標賽回顧

  2015-11-16

参賽者名單:

Fan Yang Ying Lu heng rui zhang jun xi meng zhuo fei du
Yunhao Lou tang yi ming hao zhe fang zheng yuan hu yue
Yize Li shi yuan feng lu qin cheng Jia Hao Wang xi yao tian
Chen Miao feng zhou wang xu hua han Rui Liao ge rui
Yuanzhao Kang yu tong ye jun yuan gong jing ye zeng chen zhi an
Zhe Hu hu yi yu yi ming zhao yan cen he

相片:

team-mal-10 team-mal-1

 

team-mal-2 team-mal-7

team-mal-4 team-mal-8

team-mal-6 team-mal-3team-mal-9 team-mal-5

team-mal-14 team-mal-16

team-mal-15 team-mal-12

team-mal-11  team-mal-13